Veleposlaništvo Republike Slovenije v Sofiji /Konzularne informacije /Overitve /

Diplomatsko-konzularna predstavništva (DKP) opravljajo overitve v skladu z Zakonom o overitvah listin v mednarodnem prometu (ZOLMP-1) in ne opravljajo overitev v skladu z Zakonom o notariatu, zato DKP ne opravljajo notarskih overitev.

DKP overjajo lastnoročne podpise na zasebnih in javnih listinah, ki so uporabne zgolj v upravnih postopkih.

Overjanje podpisa npr. na zasebni listini je opravilo podobno notarskemu opravilu, s to razliko, da podpis na zasebni listini v RS velja, če:
- se ta listina uporablja v upravnih postopkih
- se ta listina uporablja v postopkih, pri katerih ni posebnih zakonskih določil glede oblike in vsebine overitve
- se ta listina uporablja za namen, kjer z zakonom ni predvideno, da je potrebno overitev opraviti skladno z Zakonom o notariatu

DKP zato ne more overjati:

- pooblastil za prodajo nepremičnin (DKP overi le izjemoma), delnic, odpiranje bančnih računov (le izjemoma DKP opravi overitev)
- pogodb med zasebniki ali podjetji, katerih morebitne spore rešuje sodišče
- listine, za katere je zakonsko predpisana sodna oz. notarska overitev ali overitev v obliki notarskega zapisa

NEPREMIČNINSKI POSLI
Stranka mora jasno izraziti, ali v nepremičninskih poslih potrebuje:
- pooblastilo za izvedbo pravnega posla prodaje (le-to DKP lahko overi)
- ali želi, da pooblastilo vsebuje tudi ZK dovolilo, s katero dovoljuje pooblaščencu, da v njenem imenu izvrši vpis nepremičnine v ZK (DKP overi le izjemoma)