Veleposlaništvo Republike Slovenije v Sofiji /Izredni dogodki - COVID-19 /Gospodarski ukrepi - Covid-19 /

FINANČNA PODPORA IN POSOJILA

1. Mikro, mala in srednja podjetja

1.1. Nepovratna podpora
- Podpora v višini med 3.000 in 10.000 BGN za mikro in mala podjetja v okviru operativnega programa "Inovacije in konkurenčnost".
Skupni proračun - 173 milijonov BGN.
Več na: Spletna stran operativnega programa "Inovacije in konkurenčnost"

- Podpora srednjim podjetjem v okviru operativnega programa "Inovacije in konkurenčnost". Znesek pomoči: 30.000 - 100.000 BGN.
Skupni proračun - 156 milijonov BGN.
Več na: Osnutek pogojev za prijavo.

- Ukrep "60/40" za izredno poslovno podporo za ohranjanje zaposlitev in zagotavljanje dohodka zaposlenih.
Zagotovljena sredstva za ukrep - 1,5 milijarde BGN.
Več na: Odlok št. 55 iz leta 2020 in Zavod za zaposlovanje.

1.2. Preferencialni posojilni ukrepi
- Program bolgarske razvojne banke za portfeljske garancije za podporo likvidnosti malim in srednjim podjetjem.
Več na: Sklep št. 310 Sveta ministrov iz leta 2020 in na spletni strani razvojne banke.

- Posojila s subvencijo za obresti za MSP v višini do treh milijonov BGN.
Skupni znesek garancij - 170 milijonov BGN za zavarovanje novih posojil v višini do 850 milijonov BGN.
Več na: spletna stran Sklad skladov.

- Mikro posojila do 50.000 BGN, z rokom vračila do desetih let in moratorij na plačilo do 24 mesecev, namenjena za samozaposlene osebe in mala zagonska podjetja.
Skupni proračun - 24 milijonov BGN.
Več na: spletna stran Sklad skladov.

- Portfeljna jamstva za podporo likvidnosti MSP (Evropski investicijski sklad / Jeremy).
Skupni proračun: od 160 milijonov BGN, z možnostjo novih posojil v višini 500 milijonov BGN, do 880 milijonov BGN.
Več na: spletno mesto Evropskega investicijskega sklada

1.3. Naložbeni ukrepi
- Lastniški in kvazi lastniški skladi. Financiranje z najvišjim zneskom do 800 tisoč EUR v obliki lastniških in kvazi lastniških naložb, ki jih zagotavljajo štirje obstoječi skladi tveganega kapitala.
Skupni proračun - 150 milijonov BGN.
Več na: spletna stran Sklad skladov


2. Velika podjetja

2.1. Nepovratna podpora
- Ukrep "60/40", kratkoročno orodje za izredno podporo za ohranjanje zaposlitev in zagotavljanje dohodka zaposlenih.
Zagotovljeni viri za ukrep - 1,5 milijarde BGN.
Več na: Zavod za zaposlovanje.

2.2. Naložbeni ukrepi
- Lastniški in kvazi lastniški skladi. Ukrep je namenjen za zagonska in hitro rastoča podjetja, ki delujejo na ključnih področjih, kot so inovacije, digitalizacija, bio- in nanotehnologija, robotika, čista in informacijska tehnologija, farmacija idr. Financiranje z najvišjim zneskom do 800 tisoč EUR v obliki lastniških in kvazi lastniških naložb iz štirih obstoječih skladov tveganega kapitala.
Skupni proračun - 150 milijonov BGN.
Več na: spletna stran Sklad skladov

3. Občine, javno-zasebna partnerstva in podjetja
- Finančna podpora za projekte, povezane z urbanim razvojem.
Skupni proračun - 418 milijonov BGN.
Več na: spletna stran Sklad skladov

4. Samozavarovane in samozaposlene osebe
- Mikro posojila do 50.000 BGN, z rokom izplačevanja do desetih let za samozaposlene osebe in mala zagonska podjetja.
Skupni proračun - 24 milijonov BGN.
Več na: spletna stran Sklad skladov

- Ukrepi v podporo osebam, ki jim je onemogočena zaposlitev (Bolgarska razvojna banka). Brezobrestna posojila do 4500 BGN brez provizij in posojilne kazni; za osebe na pogodbi o zaposlitvi in samozavarovane osebe.
Skupni proračun - 200 milijonov BGN.
Več na: Sklep št. 257 Sveta ministrov iz leta 2020, Vprašanja in odgovori in spletna stran bolgarske razvojne banke.

5. Kmetje in živinorejci
- Državna pomoč za lokalne trgovske verige, ki ponujajo sadike.
Finančni vir v višini 5 milijonov BGN.
Več na: stran državnega sklada za kmetijstvo

- Državna pomoč za nakup živali. Podpora znaša 7 BGN / žival in je namenjena povrnitvi stroškov, povezanih s prevozom, logistiko in prodajo v trgovski mreži v času velikonočnih in praznikov svetega Georgija.
Skupni proračun pomoči znaša 3,5 milijona BGN.
Več na: stran državnega sklada za kmetijstvo

- Kratkoročne kreditne linije za proizvajalce sadja in zelenjave.
Skupni vir v višini 30 mio BGN
Več na:  stran državnega sklada za kmetijstvo

- Začasna pomoč za zasebno skladiščenje nekaterih vrst sira. Znesek pomoči znaša 15,57 EUR / tono fiksnih stroškov skladiščenja plus 0,40 EUR / tono na dan za pogodbeno skladiščenje. Pomoč se lahko dodeli le, če je dogovorjeno obdobje skladiščenja med 60 in 180 dni.
Več na: stran državnega sklada za kmetijstvo

- De minimis za prodajo češenj in višenj, letina 2020. Podpora znaša do 50 BGN na tono za podjetja, ki so povečala odkupne količine za 30 % v primerjavi s količino iz leta 2019, kar bi moralo biti več kot 20 ton.
- Več na: stran državnega sklada za kmetijstvo


OMEJITVE VSTOPA V BOLGARIJO IN TRANSPORTA

Državljanom Slovenije je dovoljen vstop v Bolgarijo. S 1. 6. 2020 je v veljavo stopil tudi odlok o odpravi obveze 14-dnevne karantene za večino držav članic EU, med njimi tudi za Slovenijo.

Slednje velja tudi za osebje, ki se ukvarja z mednarodnim prevozom potnikov in tovora, posadke komercialnih zrakoplovov in drugo prevozno osebje po potrebi, vključno s posadko plovil in osebami, ki sodelujejo pri vzdrževanju plovil.

Tranzitni prehod čez ozemlje Republike Bolgarije je dovoljen državljanom držav članic Evropske unije. Karantena državljanov držav članic EU, voznikov avtobusov in tovornjakov, ki opravljajo mednarodni potniški promet/prevoz blaga, ni obvezna.

Vse osebe, ki vstopijo ali tranzitirajo čez Bolgarijo brez obveze karantene ob vstopu v državo izpolnejo poseben obrazec, v katerem se zavežejo, da bodo spoštovale ukrepe proti širjenju epidemije, uvedene z odredbo bolgarskega ministra za zdravje, da se zavedajo tveganja okužbe s covid-19 ter navedejo svoje kontaktne podatke.

KRONOLOGIJA SPREJETIH UKREPOV ZA BLAŽITEV GOSPODARSKE ŠKODE IN OHRANITEV DELOVNIH MEST

10. 6. – Parlament potrdil znižanje DDV iz 20 na 9 % za storitve restavracij, kateringa, knjige ter hrano in izdelke za dojenčke. Znižanje bo veljavno od 1. 7. do 31. 12. 2020.

10. 6. – Alokacija dodatnih 2,55 mio EUR za dejavnosti v kulturi, ki jih je prizadela koronakriza.

10. 6. – Upravni odbori bolgarskih turističnih organizacij so podpisali Listino BG turizma za 2020, v kateri so poudarili potrebo po ponovnem zagonu BG turizma.

8. 6. – Napoved premiera Borissova o podaljšanju ukrepa »60/40« do konca septembra, mogoče pa celo do konca leta (kritje 60 % plač s strani države).

8. 6. – Napoved alokacije dodatnih 80 mio EUR za soočanje z brezposelnostjo zaradi koronakrize. Denar naj bi bil namenjen za ukrep »razvoj človeških virov«; za kritje minimalne plače in socialnih prispevkov.

4. 6. – Sprejete olajšave za zračni promet: 1. za prevoznike: zmanjšanje letaliških taks za 70% za 6 mesecev in odlog plačila storitev zračnega prometa do 8 mesecev in 2. za letališča: odlog plačila koncesnin za letališči Varna in Burgas (upravlja Fraport) in odlog plačila kapitalskih in operativnih odhodkov za letališče Sofija. Potrebna odobritev EK.

3. 6. – Napoved vzpodbud za zračni promet: 1. za prevoznike: zmanjšanje letaliških taks za 70% za 6 mesecev in odlog plačila storitev zračnega prometa do 8 mesecev in 2. za letališča: odlog plačila koncesnin za letališči Varna in Burgas (upravlja Fraport) in odlog plačila kapitalskih in operativnih odhodkov za letališče Sofija. Potrebna odobritev EK.

26. 5. – Pomoč ribiškemu sektorju v višini 8 mio EUR (evropska sredstva).

24. 5. – Napoved finančne pomoči velikim podjetjem (od 15.000 do 51.000 EUR, v višini 1% prihodkov v 2019) v skupini višini 80 mio EUR (EU sredstva).

21. 5. – Napoved vzpostavitve spletne platforme »Rediscover Bulgaria« za rezervacijo bolgarskih turističnih kapacitet (namestitev in restavracij). Namen spodbuditi domači turizem.

11. 5. – Napoved alokacije dodatnih 2,5 mio EUR za dejavnosti na področju kulture.

4. 5. – Enkratna pomoč v višini 190 EUR družinam z otroci do 14. leta starosti in družinam, v katerih je vsaj eden od staršev izgubil delo in ne izpolnjuje pogojev za dodelitev nadomestila za brezposelnost.

30. 4. – Podaljšanje ukrepa »60/40« oz. sofinanciranja plač in prispevkov zaposlenih v podjetjih, ki izpolnjujejo pogoje, do 15. 6.

30. 4. – Oprostitev ali delna oprostitev najemnin za nepremičnine v državni lasti za čas izrednega stanja.

21. 4. Okrepljeni ukrepi iz 6.4.:
- osebe, ki so zaradi epidemije izgubile možnost opravljanja svojega dela oz. delovno mesto (in ne izpolnjujejo pogojev za izplačevanje nadomestila za brezposelne), bodo upravičene do brezobrestnih posojil do 2250 EUR (prej 750 EUR), z odplačilno dobo do 5 let in moratorijem na začetek odplačevanja od 6 do 24 mesecev. Za ukrep je predvidenih 100 mio EUR.
- brezobrestna posojila za SME podjetja do 300.000 BGN oz. cca. 150.000 EUR (prej 50.000 EUR) z odplačilno dobo 10 let. Predvidena do milijarda EUR.
- brezobrestni mikrokrediti do 25.000 EUR za mala podjetja.

21. 4. – Možnost refinanciranja posojil do 1,8 mio EUR, izplačanih pred najmanj 60 dnevi. Odplačila doba do 10 let.

14. 4. – Odločitev vlade o redistribuciji evropskih sredstev iz različnih operativnih programov in neporabljena sredstva v finančni paket v višini 440 mio EUR.

10. 4. – Odločitev o financiranju plač svobodnih umetnikov in kulturnih delavcev v višini minimalne plače za tri mesece. Do pomoči so opravičene osebe, ki so leta 2019 v povprečju zaslužile do 500 EUR mesečno.

8. 4. - Odločitev o prevzemu financiranja plač in prispevkov delavcev javnih kulturnih ustanov za največ 6 mesecev oz. do dneva, ko bodo prihodki iz prodaje vstopnic dosegli isto raven za enako obdobje v letu 2019.

23. 3. sprejeti interventni zakon predvideva 60 % nadomestilo plač za uslužbence podjetij, ki bodo utrpela gospodarsko škodo zaradi izrednega stanja za tri mesece. Naknadno je bila sprejeta odločitev, da bo vlada po programu "60/40" plačala tudi prispevke v istem razmerju (prej samo neto plača). Zakon predvideva tudi možnost preložitve plačila davkov.